Sygnalizowanie o nieprawidłowościach.

Rozwiązania systemowe dla biznesu i administracji publicznej

Systemy zgłaszania nieprawidłowości. 

Ochrona sygnalistów jako narzędzie przeciwdziałania przestępczości.

Konfigurowalne narzędzie dla każdej firmy

Ochrona danych sygnalisty oraz zachowanie poufności danych

System zgłaszania i rejestrowania nieprawidłowości.

system call center, system ticketowy, help desk, service desk

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

Zgodnie z art. 53 ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dz.  u z 2018 r. poz. 723) instytucje obowiązane opracowują i wdrażają wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu tej ustawy.

Istotą działań sygnalisty jest służenie zarówno interesowi publicznemu, przez ujawnianie ukrywanych nieprawidłowości, jak i prywatnemu, dając im szansę na złagodzenie odpowiedzialności za czyn zabroniony.


Poniżej przedstawiamy przykładowy proces zgłaszania nieprawidłowości przez sygnalistę:

Zgłoszenie

nieprawidłowości

Odebranie zgłoszenia

Przekazanie zgłoszenia

do weryfikacji

Weryfikacja przez

wewnętrzną komórkę, pracownika, jednostkę organizacyjną

Wynik weryfikacji

zgłoszonej

nieprawidłowości

Rozwiązania systemowe

Sygnalizuj.org to system anonimowej rejestracji zgłoszeń (mailowej, telefonicznej lub poprzez formularz) dotyczących występujących lub prawdopodobnych nieprawidłowości.

Tożsamość sygnalisty jest całkowicie chroniona przez system oraz osoby odbierające zgłoszenia. Dane zgłaszającego mogą być ujawnione za jego zgodą, jeśli wymaga tego wyjaśnienie sprawy lub gdy tożsamość musi być ujawniona organom ścigania. Rejestr naruszeń jest zabezpieczony hasłami. Jakiekolwiek informacje o stanie postępowań są zabezpieczone.

Przykładowy schemat procesu realizacji zgłoszeń o nieprawidłowościach:

  • system odbierania zgłoszeń powinien zapewniać możliwość odbierania zgłoszeń bez podawania tożsamości przez osobę dokonującą zgłoszenia,
  • system powinien gwarantować ochronę osoby dokonującej zgłoszenia, zapewniając co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminującym lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania,
  • sposób ochrony danych osobowych osoby zgłaszającej oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia powinien być zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922),
  • system powinien zapewniać komunikację pomiędzy osobą zgłaszającą nieprawidłowości a komórką weryfikującą zgłoszenie.

Sygnalizuj.org  system zgłaszania naruszeń

Telefon - system ticketowy

Telefoniczne zgłaszanie nieprawidłowości - przez 24h/365 dni

Formularz - system ticketowy

Formularz internetowy

@

Mailowe powiadomienie o nieprawidłowości

Tickety w Panelu Klienta

Portal sygnalisty

Obsługa nieprawidłowości

Rejestracja nieprawidłowości

Osoba zgłaszająca nieprawidłowości może skontaktować się z organizacją poprzez dedykowany numer telefonu, który jest dostępny przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Osoba zgłaszająca ma także możliwość wykorzystania formularza, poprzez który wyśle informacje wraz z opisem nieprawidłowości, może dodatkowo załączyć dokumenty, skany, zdjęcia. Dodatkowo zgłoszenie można wysłać na wskazany adres mailowy.

Po zarejestrowaniu zgłoszenia, system wygeneruje unikalny link z dostępem do Portalu Sygnalisty, poprzez który ma on możliwość anonimowej komunikacji z przedstawicielami organizacji oraz ma wgląd w status zgłoszonej nieprawidłowości.

Portal Sygnalisty zapewnia całkowite bezpieczeństwo i anonimowość osoby zgłaszającej. 

Link z dostępem do Panelu może być wysłany na wskazany adres mailowy, poprzez SMS lub wyświetlony na ekranie komputera po zarejestrowaniu zgłoszenia w systemie.

Zgłaszane telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz nieprawidłowości są rejestrowane w systemie sygnalizuj.org, każde zgłoszenie ma swój unikalny identyfikator i w zależności od rodzaju kanału komunikacji może zawierać: nagranie przeprowadzonej rozmowy, przesłaną treść naruszenia, jego opis, załączniki (zdjęcia, dokumenty).

Każde zgłoszenie jest oddzielnie analizowane i można im nadawać statusy, scalać, przekazywać do innych osób, gromadzić dane z innych działów w celu wyjaśnienia sprawy.

System sygnalizuj.org komunikuje się z portalem sygnalisty, dzięki czemu można osobę zgłaszającą poinformować o statusie nieprawidłowości lub poprosić o dodatkowe informacje.

Reaguj i zgłaszaj nieprawidłowości

Zgłaszaj przypadki naruszeń, nieprawidłowości. Zachowaj anonimowość.

Debesis Sp. z o.o.

ul. Młynarska 39/4B

05-500 Piaseczno


+48 22 699 99 09

biuro@debesis.pl

@ Copyright 2020 Debesis Sp. z o.o.